Loading...

Финансова информация и отчети

Годишен отчет за 2022г.

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София публикува Годишен финансов отчет за дейността на дружества със специална инвестиционна цел – формат ESEF към 31-12-2022г.

Прикачени файлове
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Годишен финансов отчет за дейността в ESEF формат *

Годишен отчет за 2021г.

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София публикува Годишен финансов отчет за дейността на дружества със специална инвестиционна цел – формат ESEF към 31-12-2021г.

Прикачени файлове
Годишен финансов отчет за дейността в ESEF формат *
Форми
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *

Годишен отчет за 2020г.

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София публикува Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел към 31-12-2020г.

Прикачени файлове
сдф
сдфсд
асдгфрсвзгзесьд
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
сдф
Одиторски доклад *
сфсефесфгс
аргавргес
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
сдтхтхрсхда
сдфсдф
Форми на финансови отчети
сдфдс
дсфсдф
сдфсд
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2

Годишен отчет за 2019г.

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София публикува Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел към 31-12-2019г.

Прикачени файлове
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Доклад на независимия одитор на Марина Кейп Мениджмънт ЕООД
Декларация от регистриран одитор
Декларация
Одиторски доклад *
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Декларация
Декларация
Декларации от отговорните лица Марина Кейп Мениджмънт ЕООД
Декларации от отговорните лица
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор на "Марина Кейп Мениджмънт" ЕООД
Информация по чл. 41
Годишен доклад за дейността на Марина Кейп Мениджмънт ЕООД
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Финансов отчет по МСС на дъщерно дружество "Марина Кейп Мениджмънт" ЕООД
Декларация
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Одиторски Доклад МКМ
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Доклад за изпълнение политика за възнагражденията

Тримесечен отчет за периода 01-07-2019 -- 30-09-2019 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100019079.
Тримесечен отчет за периода 01-04-2019 -- 30-06-2019 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100019079.
Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2019г.

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2019г.

Прикачени файлове
Финансов отчет по МСС на дъщерното дружество "Марина Кейп Мениджмънт" ЕООД
Междинен доклад за дейността *
Декларации от отговорните лица
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор на дъщерното дружество "Марина Кейп Мениджмънт" ЕООД
Допълнителна информация *
Финансов отчет по МСС *
Декларации от отговорните лица *
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Вътрешна информация *
Информация по Регламент 596
Информация по чл.25, ал.1 от ЗДСИЦ

Тримесечен отчет за периода 01-01-2019 -- 31-03-2019 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100019079.
Годишен отчет за 2018г.

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София публикува Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел към 31-12-2018г.

Прикачени файлове
Доклад на независимия одитор на Марина Кейп Мениджмънт ЕООД
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор на "Марина Кейп Мениджмънт" ЕООД
Декларация
Декларация
Одиторски доклад *
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Доклад за изпълнение политика за възнагражденията
Финансов отчет по МСС на дъщерно дружество "Марина Кейп Мениджмънт" ЕООД
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Годишен доклад за дейността на Марина Кейп Мениджмънт ЕООД
Информация по чл. 41
Декларации от отговорните лица
Декларация от регистриран одитор
Декларация
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Декларации от отговорните лица Марина Кейп Мениджмънт ЕООД

Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2018г.
Тримесечен отчет за периода 01-10-2018 -- 31-12-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100019079.
Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2018г.

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2018г.

Прикачени файлове
Междинен доклад за дейността *
Декларации от отговорните лица *
Вътрешна информация *
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор на "Марина Кейп Мениджмънт" ЕООД
Информация по Регламент 596
Допълнителна информация *
Финансов отчет по МСС *
Финансов отчет по МСС на дъщерното дружество "Марина Кейп Мениджмънт" ЕООД
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Декларации от отговорните лица
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Информация по чл.25 от Наредба 2

Тримесечен отчет за периода 01-07-2018 -- 30-09-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100019079.
Тримесечен отчет за периода 01-04-2018 -- 30-06-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100019079.
Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2018г.

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2018г.

Прикачени файлове
Декларации от отговорните лица *
Декларации от отговорните лица
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор на дъщерното дружество "Марина Кейп Мениджмънт" ЕООД
Информация по чл.25, ал.1 от ЗДСИЦ
Междинен доклад за дейността *
Вътрешна информация *
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Допълнителна информация *
Информация по Регламент 596
Финансов отчет по МСС *
Финансов отчет по МСС на дъщерното дружество "Марина Кейп Мениджмънт" ЕООД

Тримесечен отчет за периода 01-01-2018 -- 31-03-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100019079.
Годишен отчет за 2017г.

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София публикува Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел към 31-12-2017г.

Прикачени файлове
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Декларация
Декларации от отговорните лица Марина Кейп Мениджмънт ЕООД
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Доклад за изпълнение политика за възнагражденията
Декларация
Доклад на независимия одитор на Марина Кейп Мениджмънт ЕООД
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Информация по чл. 41
Финансов отчет по МСС на дъщерно дружество "Марина Кейп Мениджмънт" ЕООД
Декларации от отговорните лица
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор на "Марина Кейп Мениджмънт" ЕООД
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Декларация
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Декларация от регистриран одитор
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Годишен доклад за дейността на Марина Кейп Мениджмънт ЕООД
Декларация
Одиторски доклад *

Годишен отчет за 2017г.

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София публикува Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел към 31-12-2017г.

Прикачени файлове
Информация по чл. 41
Годишен доклад за дейността на Марина Кейп Мениджмънт ЕООД
Финансов отчет по МСС на дъщерно дружество "Марина Кейп Мениджмънт" ЕООД
Финансов отчет по МСС на дъщерно дружество "Марина Кейп Мениджмънт" ЕООД
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Декларация
Декларации от отговорните лица Марина Кейп Мениджмънт ЕООД
Декларация
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Доклад на независимия одитор на Марина Кейп Мениджмънт ЕООД
Декларация
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Декларация
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Декларация от регистриран одитор
Доклад за изпълнение политика за възнагражденията
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Одиторски доклад *
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Декларации от отговорните лица

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2017г.

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2017г.

Прикачени файлове
Информация по чл. 25, ал. 1 от ЗДСИЦ
Междинен доклад за дейността *
Декларации от отговорните лица *
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор на дъщерно дружество "Марина Кейп Мениджмънт" ЕООД
Допълнителна информация *
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Финансов отчет по МСС на дъщерно дружество "Марина Кейп Мениджмънт" ЕООД
Вътрешна информация *
Финансов отчет по МСС *
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Декларации от отговорните лица

Годишен отчет за 2016г.

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София публикува Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел към 31-12-2016г.

Прикачени файлове
Декларации от отговорните лица
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Доклад за изпълнение политика за възнагражденията
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Декларации от отговорните лица
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Декларации от отговорните лица
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор на дъщерно дружество Марина Кейп Мениджмънт ЕООД
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Отчет на дъщерно дружество-форми МСС
Одиторски доклад *
Информация по чл. 41
Декларации от отговорните лица
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Декларация от регистриран одитор

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2016г.
Годишен отчет за 2015г.

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София публикува Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел към 31-12-2015г.

Прикачени файлове
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор на дъщерно дружество Марина Кейп Мениджмънт ЕООД
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Годишен доклад на Марина Кейп Мениджмънт ЕООД
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Одиторски доклад *
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Декларация
Декларация
Информация по чл. 25
Информация за прилагане програмата за корп. управление
Карта за самооценка на корп. управление
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Декларация
Доклад за изпълнение политика за възнагражденията
Декларация
Карта за самооценка на корп. управление
Декларация

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2015г.
Годишен отчет за 2014г.

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София публикува Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел към 31-12-2014г.

Прикачени файлове
Карта за оценка за корп. управление
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Доклад за прилагане политика за корп. управление
Годишен доклад за дейността на дъщерно дружество Марина Кейп Мениджмънт ЕООД
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Доклад за прилагане политика за възнагражденията
Карта за оценка на корп. управление ексел
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор на дъщерно дружество Марина Кейп Мениджмънт ЕООД
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Заверен от регистриран одитор финансов отчет на дъщерно дружество Марина Кейп Мениджмънт ЕООД
Одиторски доклад на дъщерно дружество Марина Кейп Мениджмънт ЕООД
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Съобщение за актуализирани приложения
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Информация по чл. 41 Наредба 2
Одиторски доклад *

Годишен отчет за 2014г.

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София публикува Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел към 31-12-2014г.

Прикачени файлове
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Информация за управление
Карта
Одиторски доклад *
Декларация
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Информация по чл.41
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Отчет МСС МКМ
Доклад одитор МКМ
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Пояснителни бележки
Декларация по чл.26
Програма за стандарти
Карта
Възнаграждения на Персонала
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Декларация по чл.12
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2014г.