Loading...

Други документи и новини

Друга информация

Придобиване на значително дялово участие от акционер

Прикачени файлове
Придобиване на значително дялово участие от акционер

Друга информация

Уведомление до КФН, БФБ и Обществеността относно предстоящо общо събрание на облигационерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ - емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019079.

Прикачени файлове
Писмени Материали
Пълномощно
Покана

Друга нерегулирана информация

Образувано изпълнително дело срещу Дружеството.

Прикачени файлове
Съобщение

Друга нерегулирана информация

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното:
Във връзка с отправено искане до Търговския регистър към Агенция по вписванията от страна на Съвета на директорите на ИКПД за назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., а именно за назначаване на „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ООД, специализирано одиторско с рег № 152, представлявано от Офелия Стефанова Славкова, одитор с диплома № 0613 в ИДЕС, като отговорен одитор при извършвания одит да бъде Офелия Стефанова Славкова, на 26.03.2015 г. Търговският регистър на основание чл. 249, ал. 1 от ТЗ е назначил горепосоченото лице за одитор на ИКПД АДСИЦ. В двуседмичен срок от решението на Търговския регистър, следва да бъде представено писмено съгласие от страна на лицето, назначено за регистриран одитор.
Процедурата по назначаване на нов одитор на компанията беше предприета във връзка с писмо, получено от „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД – регистрирано одиторско предприятие, избрано от Общото събрание на акционерите в Дружеството да провери и завери годишния финансов отчет на „ИКПД” АДСИЦ за 2014 г. С изпратеното писмо, „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД изрази невъзможността си да се ангажира с извършването на независимия финансов одит на Дружеството за 2014 г. в законоустановените срокове.

Прикачени файлове
Назначаване на регистриран одитор на Дружеството за 2014 г.

Друга нерегулирана информация

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното:
На 25.03.2015 г. беше проведено заседание на Съвета на директорите на Дружеството, което взе решение за отправяне на искане до Търговския регистър към Агенцията по вписванията за назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., а именно за назначаване на „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ООД, специализирано одиторско с рег № 152, представлявано от Офелия Стефанова Славкова, одитор с диплома № 0613 в ИДЕС, като отговорен одитор при извършвания одит да бъде Офелия Стефанова Славкова. Гореописаното решение е взето във връзка с писмо, получено от „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД – регистрирано одиторско предприятие, избрано от Общото събрание на акционерите в Дружеството да провери и завери годишния финансов отчет на „ИКПД” АДСИЦ за 2014 г. Съгласно полученото писмо, „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД изразява невъзможността си да се ангажира с извършването на независимия финансов одит на Дружеството за 2014 г. в законоустановените срокове.
На 25.03.2015 г. гореописаното искане до Търговския регистър е подадено по електронното дело на Дружеството.

Прикачени файлове
Съобщение