Loading...

Инвестиционна стратегия

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ изповядва философията на изчистения бизнес модел купи-изгради-продай. По този начин дружеството максимизира възможността за печалба, която да остане за акционерите. Освен това Законът за дружествата със специална инвестиционна цел задължава АДСИЦ да разпределят между акционерите поне 90% от годишната печалба под формата на дивидент. Това скъсява времевия диапазон от времето на правене на инвестицията до стартdа на нейното възвръщане за инвеститорите. Стратегията на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ предвижда изграждане на ваканционни комплекси с потенциал за развитие и търсене. Дружеството избягва инвестиции в презастроени курорти. Именно за това за двата действащи проекти бяха избрани с. Ахелой и к.к. Боровец.

Банка депозитар и обслужващи дружества

Банка депозитар на Дружеството е “УниКредит Булбанк” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. “Света Неделя” № 7.

При осъществяване на дейността си Дружеството ползва услугите на следните Обслужващи дружества:
“Проект Консулт" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. “Вардар” № 53, ет. 3, което осъществява обслужването и поддържането на недвижимите имоти на Дружеството;
“Марина Кейп Мениджмънт” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Аксаков 7а, ет. 4, което е 100% дъщерно на Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ и осъществява, заедно с „Проект консулт” ООД обслужване и поддържане на недвижими имоти на Дружеството.
“Оптима Одит” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул Г.С. Раковски 76, което осъществява воденето на счетоводната отчетност и кореспонденция на Дружеството.
„Марина Кейп Турс” ЕООД, със седалище гр. София, адрес на управление: ул. „Аксаков” №7а. Дружеството е уредено като еднолично дружество с ограничена отговорност – дъщерно на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ след решение на Общо събрание на акционерите от 29 юни 2007 г. за управление на ваканционното селище в с. Ахелой.
Основен оценител на недвижимите имоти на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ е “Доби 02” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. “Гео Милев”, ул. “22 септември” №8.

С оглед придобиването на нови имоти, финансирани чрез кредити, Дружеството е използвало услугите и на други оценители, препоръчани от банката, отпускаща кредит. Такива оценители са служителите на „Явлена - Импакт” ООД, гр. Бургас. Също така са ползвани услугите на „Консултантска къща Амрита” ООД, гр. София.

За целите на изграждането на ваканционен комплекс Марина Кейп, край с. Ахелой, Бургаска област, Дружеството е ползвало и ще ползва услугите на следните дружества:
Мидия Груп АД, за изграждане на сградите
Водоканалстрой ЕООД – за проектиране и изграждане на водопровод и канализация
Телелинк АД – за изграждане на слаботокови и силно токови инсталации
Никмар ООД - а доставка на теракота, гранитогрес и други керамични изделия
Никонсулт ЕООД, за проектирането на сградите
Консултантска инжеснерна група ООД за независимия строителен надзор

Консултант относно инвестиционната стратегия на Дружеството, неговата капиталова структура и финансиране е Инвестиционен посредник “Интеркапитал маркетс” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Добруджа” 6, ет. 3.

Одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2007 г. е Бойко Маринов Маринов, регистриран одитор с диплом №169 и адрес: гр. София, кв. “Дианабад”, бл.31А, вх.Б, ет.4