Loading...

Обща информация

Акциите на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ се търгуват свободно на „Пазар на дружества със специална инвестиционна цел” на пода на „Българска фондова Борса – София АД”, както и на пода на алтернативната система за търговия за нови компании „NewConnect” на Варшавската Фондова Борса.
Капиталът на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт е разпределен в 6 011 476 акции с номинална стойност 1 лв. всяка.
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ има сключен договор със „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД, като разкрива и оповестява на обществеността регулирана информация по смисъла на ЗППЦК чрез интернет портала X3 News, достъпна на адрес: http://www.x3news.com/.

Полезни връзки

Алтернативната система за търговия „NewConnect”
https://newconnect.pl/

Национален депозитар за ценни книжа на Р.Полша
https://www.kdpw.pl/

Българска фондова борса АД – София
https://www.bse-sofia.bg/

Комисия за Финансов надзор
https://www.fsc.bg/

Централен Депозитар АД
http://www.csd-bg.bg/

Информация за ICPD в сайта на Файненшъл Маркет Сървисиз
http://www.x3news.com/

Информация за ICPD в сайта на NewConnect
https://newconnect.pl/