Loading...

Вътрешна информация по чл. 17, ал. 1 във връзка с чл.7 от Регламент N596/2014 на ЕП и Съвета

Уведомление за лихвено плащане
Уведомление за разкриване на значително дялово участие
Уведомление за разкриване на значително дялово участие в резултат на продажба на 500 000 и 600 000 акции от капитала на "Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" АДСИЦ
Уведомление за лихвено плащане по облигационна емисия BG2100010219
Уведомление за лихвено плащане по облигационна емисия BG2100010219
Уведомление за свикване на Общо Събрание на Акционерите
Уведомление за свикване на Общо Събрание на Акционерите
Споразумение за придобиване правото на собственост върху лизингови обекти по Договор за финансов лизинг на недвижими имоти, по който Договор Дружеството е лизингополучател
Уведомление за значително дялово участие
Уведомление за лихвено плащане по облигационна емисия BG2100010219
На основание чл.17, парл1 от Регламент /ЕС/ №596/2014 и чл.100ш, ал.1 от ЗППЦК
Уведомление за лихвено плащане от Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София

Прикачени файлове
Уведомление

Уведомления ИКПД АДСИЦ

Прикачени файлове
Уведомления ИКПД АДСИЦ

Дялово участие в Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-Софияа

Прикачени файлове
Уведомление

С настоящото ИКПД Ви уведомява за успешно пласирана корпоративна емисия облигации.

Прикачени файлове
Уведомление

Уведомления по чл. 19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014
Уведомление от Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
Уведомление от "Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" АДСИЦ
Уведомление за дялово участие
Уведомление за разкриване на дялово участие.
Разкриване на информация по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Прикачени файлове
Промяна в дяловото участие .

Уведомлението за значително дялово участие.
Уведомление относно дялово участие.
Уведомление за разкриване на дялово участие на "Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" АДСИЦ

Прикачени файлове
Уведомление
Уведомление

Уведомления за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК
Уведомление, информация за общия брой акции с право на глас.
Уведомление по чл. 148б от Закона за публичното предлагане (ЗППЦК).
Уведомления за разкриване на дялово
Вписване на увеличение капитал на дружеството в Търговския регистър.

Прикачени файлове
Уведомпление
Изменен Устав

Уведомпление по чл. 112б

Прикачени файлове
Уведомпление по чл. 112б

Информация по член 25

Прикачени файлове
Информация по член 25

Съобщение за първично публично предлагане на акции на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ
Потвърден Проспект за първично публично предлагане на емисия акции на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ

Прикачени файлове
Уведомление

Промени в устава на Дружеството, одобрени от КФН.

Прикачени файлове
Уведомление
Устав

Разкриване на информация по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Прикачени файлове
Промяна в дялото участие

Протокол от заседание на съвета на директорите на "Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" АДСИЦ.
Уведомление за извършено обратно изкупуване на облигационна емисия с ISIN код BG2100019079 от "Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" АДСИЦ.

Прикачени файлове
Уведомление

Уведомление относно проведено Общо събрание на облигационерите на "Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" АДСИЦ на 16.12.2019г.

Прикачени файлове
Протокол от ОСО
Уведомление

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното: на 01.04.2019 г., „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, с ЕИК 131397743, беше уведомено за сключване на договор за прехвърляне на вземания, между „Марина Кейп Мениджмънт” ЕООД, с ЕИК 175158218, като цедент, и „ЕЙ СИ ЕМ КОНСУЛТ” ЕООД, с ЕИК 122052919, като цесионер. По силата на този договор „Марина Кейп Мениджмънт” ЕООД, с ЕИК 175158218 е прехвърлило в полза на „ЕЙ СИ ЕМ КОНСУЛТ” ЕООД, с ЕИК 122052919 вземания в размер на 2 834 609 лева към „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, произтичащи от Договор за управление на недвижими имоти от 01.10.2007 г., ведно с всички привилегии, обезпечения и другите им принадлежности.
С настоящото „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ уведомява регулаторните органи и обществеността за следното: Считано от 01.08.2018 г. са прекратени трудовите правоотношения на Милен Максимов Божилов с „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ, заемал длъжността „директор за връзки с инвеститорите” в Дружеството.

Прикачени файлове
Уведомление

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: на проведеното на 29.06.2018 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите бяха одобрени предложените промени в Устава на Дружеството, одобрени от КФН с Решение № 539-ДСИЦ от 23.05.2018 г., представляващи промени в адреса и устава - гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 4.”
Измененият Устав и адрес беше обявен по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър на 11.07.2018 г. съгласно вписванe с № 20180711121630.