Loading...

История

„Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което е учредено на 18.02.2005 г. и е вписано в регистъра на Софийски градски съд с Решение № 1 от 29.03.2005 г., парт. № 92329, том 1204, рег. I, стр. 23 по фирмено дело № 3624/2005 г с капитал от 2 500 000 лв.

С решение № 702-ДСИЦ от 16.11.2005 г. на Комисията за финансов надзор, Дружеството получава лиценз да извършва дейност като дружество със специална инвестиционна цел. Със същото решение е потвърден и Проспект за публично предлагане на 750 000 нови акции на Дружеството, издавани с цел първоначално увеличение на капитала на дружеството.

През м. януари 2006 г. е осъществено първо увеличение на капитала на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ с нови 750 000 акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Съгласно Решение № 4 от 26.01.2006 г. на Софийски градски съд по ф.д. № 3624/2005 г. е вписано увеличението на капитала до сумата от 3 250 000 лв.

През м. септември 2006 г. е извършено второ увеличение на капитала на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ с нови 1 625 000 броя акции с номинална стойност 1 лев всяка. Съгласно Решение № 6 от 18.09.2006 г. на Софийски градски съд по ф.д. № 3624/2005 г. е вписано увеличението на капитала до сумата от 4 875 000 лв.

На 23.08.2010 г. съгласно вписване № 20100823172414 в Търговския регистър е вписано увеличение на капитала до 6 011 476 лв., чрез издаването на нови 1 187 849 акции с номинална стойност 1 лев всяка.

На 13.10.2020 г. съгласно вписване № 20201013143520 в Търговския регистър е вписано увеличение на капитала до 27 766 476 лв., чрез издаването на нови 21 755 000 акции с номинална стойност 1 лев всяка.

Дружеството не е ограничено със срок за съществуване.

Към Юни месец 2023 година, приблизително 95% от акционерния капитал с право на глас в ИКПД се държи от институционални инвеститори, сред които професионални управляващи дружества, пенсионни и застрахователни фондове от България, Полша, Румъния, Македония.