Loading...

Общи събрания

Протокол от Общо събрание на акционерите

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 28-06-2024 г.

Прикачени файлове
Уведомление за проведено редовно тодишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 28.06.2024 г.
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Упражнени гласове чрез представители *

Представяне на покана за свикване ОСА и материали за ОСА

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-06-2024г. от 12:00 часа в София, Добруджа № 6, ет.1, при следния дневен ред:

4. Дневен ред на Общо събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ
„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2023 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.
Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2023 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2023 г.
Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.
Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.
Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка пета: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2023 г. съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.
Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка шеста: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов, Цветелина Чавдарова Христова и „АХЕЛОЙ 2012“ ООД, с ЕИК 202371390, за дейността им през периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.
Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;
Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, предложен от Съвета на директорите и препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.
Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.
Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка девета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.
Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка десета: Промяна на адреса на управление на Дружеството;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление на Дружеството, както следва: ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1.
Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка единадесета: Приемане на промени в Устава на Дружеството;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение;
Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка дванадесета: Приемане на промени в състава на Съвета на директорите;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема про

Прикачени файлове
Други
Други
Други
Други
Дневен ред *
Други
Материали *
Други
Други
Други
Други
Други
Доклад за дейността за 2023 г. на Директора за връзки с инвеститорите

Протокол от Общо събрание на акционерите

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 27-06-2023 г.12:00 часа

Прикачени файлове
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Упражнени гласове чрез представители *

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-06-2023г. от 12:00 часа в София 1000, София, ул. Добруджа 6, ет. 4, при следния дневен ред:
1. Доклад на управлителния орган на Дружеството през 2022
2. Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022
3. Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2022
4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022
5. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2022
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през периода 01.01.2022 - 31.12.2022
7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023
Допълнителна информация може да получите на тел: 0899997611.

Прикачени файлове
Други
Дневен ред *
Материали *

Протокол от Общо събрание на акционерите

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 29-06-2022 г.12:00 часа

Прикачени файлове
Упражнени гласове чрез представители *
Протокол от Общото събрание на акционерите *

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2022г. от 12:00 часа в 1000 , София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 4 , при следния дневен ред:
„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.; Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2021 г.; Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; Точка пета: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2021 г. съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение; Точка шеста: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов, Цветелина Чавдарова Христова и „АХЕЛОЙ 2012“ ООД, с ЕИК 202371390, за дейността им през периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.; Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.; Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, предложен от Съвета на директорите и препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение; Точка осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите; Точка девета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г.; Точка десета: Приемане на нов Устав на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов Устав на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение; Точка единадесета: Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор; Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството Величко Клингов, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на приетите от общото събрание на акционерите актове и решения пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.”
Допълнителна информация може да получите на тел: (+359 2) 921 05 18 .

Прикачени файлове
Дневен ред *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Дневен ред *
Дневен ред *
Други
Други
Други
Материали *
Други
Материали * Материали *

Протокол от Общо събрание на акционерите

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 28-06-2021 г.12:00 часа

Прикачени файлове
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Упражнени гласове чрез представители *

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-06-2021г. от 12:00 часа в 1000, София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 4 , при следния дневен ред:
Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се” Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2020 г.; Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се” Точка трета: Доклади на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се” Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се” Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се” Точка шеста: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената печалба от дейността на Дружеството за 2020 г. в размер на 505 830,82 лв. (петстотин и пет хиляди осемстотин и тридесет лева и осемдесет и две стотинки) да се използва за покриване на загуби от предходни години. Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се” Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов, Цветелина Чавдарова Христова и „АХЕЛОЙ 2012“ ООД, с ЕИК 202371390, за дейността им през периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.; Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се” Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 г.; Проект за решение: За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2021 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, предложен от Съвета на директорите и препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение; Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се” Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите; Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се” Точка десета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.; Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се” Точка единадесета: Приемане на решение за подновяване на мандата на Одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира досегашните членове на Одитния комитет на дружеството Ива Чавдарова Чорапинова, Цветелина Чавдарова Христова и Живка Димитрова Станкова – Николова за нов тригодишен мандат считано от датата на провеждане на общото събрание. Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се” Точка дванадесета: Разни.”
Допълнителна информация може да получи

Прикачени файлове
Дневен ред *
Други
Дневен ред *
Дневен ред *
Други
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Други
Други
Дневен ред *
Дневен ред *
Други Други

Протокол от Общо събрание на акционерите

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 28-09-2020 г.11:00 часа

Прикачени файлове
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Упражнени гласове чрез представители *

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-09-2020г. от 11:00 часа в София - 1000 , ул. „Добруджа" 6, ет.4 , при следния дневен ред:
„Точка първа: Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, която отменя досега действащата такава. Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се” Tочка втора: Приемане на решение за подновяване на мандата на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира досегашните членове на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов, Цветелина Чавдарова Христова и „АХЕЛОЙ 2012“ ООД, с ЕИК 202371390, за нов петгодишен мандат считано от датата на провеждане на общото събрание. Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се” Точка трета: Разни.“
Допълнителна информация може да получите на тел: 029801251 .

Прикачени файлове
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Дневен ред *
Други
Други
Други
Материали *
Други
Други
Други
Други

Протокол от Общо събрание на акционерите

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 19-06-2020 г.11:00 часа

Прикачени файлове
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Упражнени гласове чрез представители *

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 19-06-2020г. от 11:00 часа в София - 1000 , град София, ул. „Ангел Кънчев“ № 3, при следния дневен ред:
Дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ за 2020 г. „Точка първа: Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството през 2019 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г. и консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2019 г.; Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г.; Точка трета: Доклади на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; Точка шеста: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2019 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената загуба от дейността на Дружеството за 2019 г. в размер на 66 000 лв. да остане непокрита. Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов, Цветелина Чавдарова Христова и „АХЕЛОЙ 2012“ ООД, с ЕИК 202371390, за дейността им през периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.; Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2020 г.; Проект за решение: За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2020 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, предложен от Съвета на директорите и препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение; Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите; Точка десета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.; Точка единадесета: Приемане на промени в устава на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промените в Устава на дружеството съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение. Точка дванадесета: Приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промените в състава на Одитния комитет на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение. Точка тринадесета: Приемане на решение за подновяване на мандата на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира досегашните членове на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов, Цветелина Ч

Прикачени файлове
Дневен ред *
Материали *
Дневен ред *
Други
Материали *
Други
Дневен ред *
Дневен ред *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Дневен ред *
Други
Материали *
Други
Други
Дневен ред *
Други
Материали *

Протокол от Общо събрание на акционерите

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 28-06-2019 г.14:00 часа

Прикачени файлове
Упражнени гласове чрез представители *
Протокол от Общото събрание на акционерите *

Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 28-06-2019 г. от14:00 часа в София - 1000 на адрес ул. „Добруджа" 6, ет.4 при следния дневен ред:
Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред: „Точка първа: Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството през 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г. и консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2018 г.; Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2018 г.; Точка трета: Доклади на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.; Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.; Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.; Точка шеста: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената загуба от дейността на Дружеството за 2018 г. в размер на 4 382 569.42 лв. да остане непокрита. Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов, Цветелина Чавдарова Христова и „АХЕЛОЙ 2012“ ООД, с ЕИК 202371390, за дейността им през периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.; Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 г.; Проект за решение: За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2019 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, предложен от Съвета на директорите и препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение; Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с нвеститорите; Точка десета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.; Точка единадесета: Приемане на решение за учредяване на залог на цялото или част от търговското предприятие на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ по реда на чл. 21 от Закона за особените залози във вр. с чл. 262п от Търговския закон. Проект за решение: 1) Общото събрание на акционерите приема решение за учредяване на залог на цялото или част от търговското предприятие на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ по реда на чл. 21 от Закона за особените залози във вр. с чл. 262п от Търговския закон. 2) Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извършва всички правни и фактически действия в тази връзка, в това число сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения по тях в размер между 5 и 7 млн. евро като имат право да догов

Прикачени файлове
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-06-2019г. от 14:00 часа в София - 1000 , ул. „Добруджа" 6, ет.4 , при следния дневен ред:
Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред: „Точка първа: Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството през 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г. и консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2018 г.; Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2018 г.; Точка трета: Доклади на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.; Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.; Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.; Точка шеста: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената загуба от дейността на Дружеството за 2018 г. в размер на 4 382 569.42 лв. да остане непокрита. Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов, Цветелина Чавдарова Христова и „АХЕЛОЙ 2012“ ООД, с ЕИК 202371390, за дейността им през периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.; Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 г.; Проект за решение: За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2019 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, предложен от Съвета на директорите и препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение; Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с нвеститорите; Точка десета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.; Точка единадесета: Приемане на решение за учредяване на залог на цялото или част от търговското предприятие на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ по реда на чл. 21 от Закона за особените залози във вр. с чл. 262п от Търговския закон. Проект за решение: 1) Общото събрание на акционерите приема решение за учредяване на залог на цялото или част от търговското предприятие на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ по реда на чл. 21 от Закона за особените залози във вр. с чл. 262п от Търговския закон. 2) Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извършва всички правни и фактически действия в тази връзка, в това число сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения по тях в размер между 5 и 7 млн. евро като имат прав

Прикачени файлове
Дневен ред *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Други
Други
Други
Други
Материали *
Други
Дневен ред *
Други Други

Протокол от Общо събрание на акционерите

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 29-06-2018 г.13:00 часа

Прикачени файлове
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Упражнени гласове чрез представители *

Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 29-06-2018 г. от13:00 часа в София - 1000 на адрес ул. „Добруджа” № 6, ет. 3 при следния дневен ред:
На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 97 от Устава на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите за 2018 г., което ще се проведе на 29.06.2018 г. от 13:00 часа, в град София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 12:00 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:„Точка първа: Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството през 2017 г.;Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.; Точка трета: Доклади на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г.;Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;Точка шеста: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2017 г.;Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.;Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 г.;Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; Точка десета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.;Точка единадесета: Промяна на адреса на управление на Дружеството;Точка дванадесета: Промяна на устава на Дружеството; Точка тринадесета: Определя мандата на одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит;Точка четиринадесета: Разни.”

Прикачени файлове
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2018г. от 13:00 часа в София - 1000 , ул. „Добруджа” 6, ет. 3, при следния дневен ред:
Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред: Точка първа: Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството през 2017 г.; Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.; Точка трета: Доклади на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г.; Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.; Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.; Точка шеста: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2017 г.; Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.; Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 г.; Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; Точка десета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.; Точка единадесета: Промяна на адреса на управление на Дружеството; Точка дванадесета: Промяна на устава на Дружеството; Точка тринадесета: Определя мандата на одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит; Точка четиринадесета: Разни.
Допълнителна информация може да получите на тел: 029801251 .

Прикачени файлове
Материали *
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Дневен ред *
Други
Други
Други
Други

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2018г. от 13:00 часа в София - 1000, ул. „Аксаков” № 7А, ет. 4, при следния дневен ред:
Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред: Точка първа: Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството през 2017 г.; Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.; Точка трета: Доклади на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г.; Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.; Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.; Точка шеста: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2017 г.; Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.; Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 г.; Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; Точка десета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.; Точка единадесета: Промяна на адреса на управление на Дружеството; Точка дванадесета: Промяна на устава на Дружеството; Точка тринадесета: Определя мандата на одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит; Точка четиринадесета: Разни.
Допълнителна информация може да получите на тел: 029801251.

Прикачени файлове
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Дневен ред *
Материали *
Други
Други
Други
Други
Други