Loading...

Корпоративно управление

Дружеството „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ е регистрирано съгласно ЗДСИЦ за секюритизиране на недвижими имоти. Дружеството функционира като колективна инвестиционна схема за недвижими имоти; „секюритизация на недвижими имоти” означава, че дружеството закупува недвижими имоти с паричните средства, които е набрало от инвеститорите чрез издаване на ценни книжа (акции, облигации).

Дружеството е регистрирано като акционерно дружество и е вписано в регистъра на търговските дружества при Софийски градски съд, по фирмено дело № 3624/2005г., партида № 92329, том 1204, рег. I, стр.: 23. Кодът по БУЛСТАТ е 131397743. Седалището и адресът на управление на Дружеството е – София, ул. „Добруджа“ № 6.

Акциите на Дружеството са регистрирани за търговия на Българска фондова борса – София АД и на алтернативния пазар „NewConnect”, организиран от Варшавската фондова борса.

Дружеството има едностепенна форма на управление.
Съветът на директорите е в състав, както следва:
Величко Клингов
Цветелина Христова
„АХЕЛОЙ 2012” ООД, представлявано от Петя Георгиева Йорданова

Директор за връзки с инвеститорите:
Радостина Пантелеева

Обслужващи дружества, съгласно изискванията на ЗДСИЦ са: „Оптима Одит“ АД, „Марина Кейп Мениджмънт“ ЕООД,. Основен независим оценител на недвижимите имоти е „Доби 02“ ЕООД.