Loading...

За ICPD

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ изповядва философията на изчистения бизнес модел купи-изгради-продай. По този начин дружеството максимизира възможността за печалба, която да остане за акционерите. Освен това Законът за дружествата със специална инвестиционна цел задължава АДСИЦ да разпределят между акционерите поне 90% от годишната печалба под формата на дивидент. Това скъсява времевия диапазон от времето на правене на инвестицията до стартdа на нейното възвръщане за инвеститорите. Стратегията на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ предвижда изграждане на ваканционни комплекси с потенциал за развитие и търсене. Дружеството избягва инвестиции в презастроени курорти. Именно за това за двата действащи проекти бяха избрани с. Ахелой и к.к. Боровец.

Актуална информация

Уведомление за лихвено плащане
Уведомление за разкриване на значително дялово участие
Уведомление за разкриване на значително дялово участие в резултат на продажба на 500 000 и 600 000 акции от капитала на "Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" АДСИЦ
Уведомление за лихвено плащане по облигационна емисия BG2100010219
Уведомление за лихвено плащане по облигационна емисия BG2100010219
Протокол от Общо събрание на акционерите

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 27-06-2023 г.12:00 часа

Прикачени файлове
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Упражнени гласове чрез представители *

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-06-2023г. от 12:00 часа в София 1000, София, ул. Добруджа 6, ет. 4, при следния дневен ред:
1. Доклад на управлителния орган на Дружеството през 2022
2. Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022
3. Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2022
4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022
5. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2022
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през периода 01.01.2022 - 31.12.2022
7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023
Допълнителна информация може да получите на тел: 0899997611.

Прикачени файлове
Други
Дневен ред *
Материали *