Начало

ЗА ICPD

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт (Intercapital Property Development – ICPD) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел – АДСИЦ (REIT), за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

ДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите всички финансови отчети на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ

ЗА ИНВЕСТИТОРИ

Информация за текущата и историческата цена на акциите на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ, както и информация за акционерите

НОВИНИ

Последни новини за Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ

КОНТАКТИ

Телефон: + 359 2 980 12 51
Email: office@icpd.bg