Loading...

За ICPD

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ изповядва философията на изчистения бизнес модел купи-изгради-продай. По този начин дружеството максимизира възможността за печалба, която да остане за акционерите. Освен това Законът за дружествата със специална инвестиционна цел задължава АДСИЦ да разпределят между акционерите поне 90% от годишната печалба под формата на дивидент. Това скъсява времевия диапазон от времето на правене на инвестицията до стартdа на нейното възвръщане за инвеститорите. Стратегията на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ предвижда изграждане на ваканционни комплекси с потенциал за развитие и търсене. Дружеството избягва инвестиции в презастроени курорти. Именно за това за двата действащи проекти бяха избрани с. Ахелой и к.к. Боровец.

Актуална информация

Промяна на адреса на управление, както и освобождаване на "Ахелой 2012" ЕООД, с ЕИК 202371390.
Протокол от Общо събрание на акционерите

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 28-06-2024 г.

Прикачени файлове
Уведомление за проведено редовно тодишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 28.06.2024 г.
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Упражнени гласове чрез представители *

Представяне на покана за свикване ОСА и материали за ОСА

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-06-2024г. от 12:00 часа в София, Добруджа № 6, ет.1, при следния дневен ред:

4. Дневен ред на Общо събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ
„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2023 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.
Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2023 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2023 г.
Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.
Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.
Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка пета: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2023 г. съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.
Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка шеста: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов, Цветелина Чавдарова Христова и „АХЕЛОЙ 2012“ ООД, с ЕИК 202371390, за дейността им през периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.
Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;
Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, предложен от Съвета на директорите и препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.
Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.
Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка девета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.
Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка десета: Промяна на адреса на управление на Дружеството;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление на Дружеството, както следва: ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1.
Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка единадесета: Приемане на промени в Устава на Дружеството;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение;
Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка дванадесета: Приемане на промени в състава на Съвета на директорите;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема про

Прикачени файлове
Други
Други
Други
Други
Дневен ред *
Други
Материали *
Други
Други
Други
Други
Други
Доклад за дейността за 2023 г. на Директора за връзки с инвеститорите

Уведомление за свикване на Общо Събрание на Акционерите

Прикачени файлове
Уведомление

Уведомление за лихвено плащане
Уведомление за разкриване на значително дялово участие