Начало - Проекти - Разкриване на информация по чл. 148б от ЗППЦК

Разкриване на информация по чл. 148б от ЗППЦК
снимкова галерия на проекта
  Новини

08.08.2018

Съобщение


Публикувано от :

05.10.2017

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството


Публикувано от :

18.09.2017

Разкриване на информация по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа


Публикувано от :

На 16.11.2015 г. Дружеството е получило
уведомление за разкриване на дялово
участие от Nicola Stancioff, съгласно което
Nicola Stancioff е придобил правата на
глас върху 550 728 акции от капитала на
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт
АДСИЦ на 13.11.2015 г., с което делът му
в капитала на Дружеството, респективно в
правата на глас, които може да упражнява
в Общото събрание на акционерите на
Дружеството, възлиза на 12.00%.
На 18.11.2015 г. Дружеството е получило
уведомление за разкриване на дялово
участие от Naver Investment Inc., съгласно
което Naver Investment Inc. е прехвърлило
правата на глас върху 550 728 акции от
капитала на Интеркапитал Пропърти
Дивелопмънт АДСИЦ на 13.11.2015 г., с
което делът му в капитала на
Дружеството, респективно в правата на
глас, които може да упражнява в Общото
събрание на акционерите на Дружеството,
възлиза на 0.00%.