Начало - Проекти - Извършено амортизационно и лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството

Извършено амортизационно и лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството
снимкова галерия на проекта
  Новини

08.08.2018

Съобщение


Публикувано от :

05.10.2017

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството


Публикувано от :

18.09.2017

Разкриване на информация по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа


Публикувано от :

С настоящото ИКПД уведомява
обществеността за следното: във връзка с
амортизационно плащане в размер на
EUR 62 500 и лихвено плащане на
стойност EUR 40 762 по облигационна
емисия, издадена от Дружеството с ISIN
код BG2100019079, дължими към
14.11.2015 г. на облигационерите,
придобили ценни книжа от емисията към
дата 11.11.2015 г., Дружеството е
извършило плащането на амортизацията и
лихвата по главницата към „Централен
депозитар” АД – институцията,
посредством която се изплащат всички
лихвени и амортизационни плащания по
облигационния заем на Дружеството.