Начало - Новини

17.09.2010

Регистрация на новите акции на ИКПД на БФБ-София АД

ИКПД обявява, че  на проведено заседание на Съвета на директорите на Българска Фондова Борса – София АД по Протокол № 39/16.09.2010 г., е взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН № 605-Е/08.09.2010 год. относно вписване на последваща емисия от акции, издадени от Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ - София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ-София АД, на основание чл. 32, ал. 8, във връзка с чл. 19 от част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Пазар на дружества със специална инвестиционна цел последваща емисия от акции, както следва:

- Емитент: Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4IC)
- ISIN код на емисията: BG1100018057;
- Размер на емисията преди увеличението: 4 823 627 лв.;
- Размер на увеличението: 1 187 849 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 6 011 476 лв.;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв.
- Вид акции: обикновени поименни, безналични с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 27.09.2010 год. /понеделник/.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


10.09.2010

Регистрация на увеличението на капитала на дружеството

ИКПД има удоволствието да обяви, че Комисията за финансов надзор на Р. България взе решение да регистрира новоиздадените акции на Дружеството. Броят на новоиздадените акции е 1,187,849 в резултат на процедура по увеличаване на капитала на Дружеството от 4,823,627 акции. Така общият брой на акциите на Дружеството достигна 6,011,476 обикновени, поименни, безналични акции с право на един глас всяка.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


19.08.2010

Успешно увеличение на капитала

На 18 август 2010 г. изтече крайният срок за записване и плащане на записаните акции от увеличението на капитала на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ. Радваме се да съобщим, че по набирателната сметка са постъпили около 3,6 милиона лева.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


12.08.2010

„Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ на Варшавската Фондова Борса

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ стана първото българско дружество, търгувано на регулиран пазар извън България. След като миналата седмица Варшавската Фондова Борса взе решение да допусне акциите на ИКПД, вчера – 11.08.2010 г. започна и реалната търговия с тези акции в пода на алтернативната система за търговия за нови компании „NewConnect”.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече Move left  0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132  Move right