Начало - Новини

18.01.2011

Решение на Съвета на директорите за сключване на договор с MBL – част от CB Richard Ellis Network за възлагане извършването на инвестиционно проучване и оценка на пазарната стойност на търговските обекти на Дружеството във в.к. „Марина Кейп”

ИКПД обявява, че на 18.01.2011 г. Съветът на Директорите на Дружеството взе решение да сключи договор с „Ем Би Ел” ЕООД, България и да им възложи извършването на инвестиционно проучване и оценка на пазарната стойност на търговските обекти във ваканционен комплекс „Марина Кейп, които са собственост на Дружеството. Оценката е необходима във връзка с изготвянето на проспект за увеличение на капитала на ИКПД чрез първично публично предлагане, решение което беше взето от Съвета на Директорите на 14.01.2011 г. Съгласно изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и Закона за публичното предлагане на ценни книжа всяко публично дружеството е задължено да представя актуална и подробна информация за притежаваните активи. Във връзка с това ИКПД следва да разполага с актуална оценка на пазарната стойност на притежаваните от Дружеството търговски обекти, разположени във в.к. „Марина Кейп”, изготвена от лицензиран оценител.„Ем Би Ел” ЕООД е асоцииран партньор на CB Richard Ellis Group Inc, една от водещите компании в световен мащаб, която предлага консултантски услуги в областта на управлението и инвестициите в недвижими имоти.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


17.01.2011

Съветът на Директорите на ИКПД АДСИЦ взе решение за увеличаване на капитала чрез първично публично предлагане на акции

На основание чл. 33 от Устава на Дружестото и чл. 196 от Търговския закон и чл. 112б от ЗППЦК, Съветът на директорите на "Интеркапитал пропърти дивелопмънт" АДСИЦ взе решение да бъде увеличен капитала на Дружеството чрез издаване на нови 9 017 214 (девет милиона седемнадесет хиляди двеста и четиринадесет) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас от клас „А”, съгласно чл. 23, б. „а” от Устава, с номинална стойност от 1 (един) лев и с емисионна стойност от 3 (три) лева, като увеличението ще се счита за успешно, ако бъдат записани 1 брой от издаваните нови акции. Публичното предлагане на акциите на дружеството да се извърши на територията на Р. България и Р. Полша.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


03.11.2010

Новите 1 187 849 акции на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ се въвеждат за търговия на Варшавската Фондова Борса на 05.11.2010 г.

ИКПД обявява, че с решение № 1127/2010 от 02 ноември 2010 г. Управителният съвет на Варшавската Фондова Борса определи 5 ноември 2010 г. като начална дата за въвеждане до търговия на на новите 1 187 849 акции на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ на Алтернативната система за търговия „NewConnect”, организирана от Варшавската фондова борса.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


25.10.2010

Допускане до търговия на новите 1 187 849 акции на ИКПД на пазара NewConnect

ИКПД обявява, че  с решение № 1088/2010 от 22 октомври 2010 г. Управителният съвет на Варшавската Фондова Борса взе решение да допусне новите 1 187 849 акции на ИКПД до търговия на алтернативната система за търговия “NewConnect”, организирана от Варшавската Фондова Борса.

Новите акции бяха издадени в резултат на процедура по увеличаване капитала на дружеството при условията на първично публично предлагане, проведена в периода юли – август 2010 г.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече Move left  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031  Move right