Начало - Новини

03.11.2010

Новите 1 187 849 акции на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ се въвеждат за търговия на Варшавската Фондова Борса на 05.11.2010 г.

ИКПД обявява, че с решение № 1127/2010 от 02 ноември 2010 г. Управителният съвет на Варшавската Фондова Борса определи 5 ноември 2010 г. като начална дата за въвеждане до търговия на на новите 1 187 849 акции на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ на Алтернативната система за търговия „NewConnect”, организирана от Варшавската фондова борса.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


25.10.2010

Допускане до търговия на новите 1 187 849 акции на ИКПД на пазара NewConnect

ИКПД обявява, че  с решение № 1088/2010 от 22 октомври 2010 г. Управителният съвет на Варшавската Фондова Борса взе решение да допусне новите 1 187 849 акции на ИКПД до търговия на алтернативната система за търговия “NewConnect”, организирана от Варшавската Фондова Борса.

Новите акции бяха издадени в резултат на процедура по увеличаване капитала на дружеството при условията на първично публично предлагане, проведена в периода юли – август 2010 г.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


17.09.2010

Разкриване на информация по чл. 148б от ЗППЦК

Съгласно изискванията на чл. 148б от ЗППЦК, с настоящото ИКПД уведомява, че в резултат на увеличението на капитала на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ и тъй като акционерът НАВЕР ИНВЕСТМЪНТ ИНК. не е записал нови акции, дяловото му участие се е променило от 11,42 % на 9,16 % от общия размер на капитала на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


17.09.2010

Регистрация на новите акции на ИКПД на БФБ-София АД

ИКПД обявява, че  на проведено заседание на Съвета на директорите на Българска Фондова Борса – София АД по Протокол № 39/16.09.2010 г., е взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН № 605-Е/08.09.2010 год. относно вписване на последваща емисия от акции, издадени от Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ - София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ-София АД, на основание чл. 32, ал. 8, във връзка с чл. 19 от част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Пазар на дружества със специална инвестиционна цел последваща емисия от акции, както следва:

- Емитент: Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София (4IC)
- ISIN код на емисията: BG1100018057;
- Размер на емисията преди увеличението: 4 823 627 лв.;
- Размер на увеличението: 1 187 849 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 6 011 476 лв.;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв.
- Вид акции: обикновени поименни, безналични с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 27.09.2010 год. /понеделник/.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече Move left  010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930  Move right