Начало - Новини

12.08.2011

Промяна в състава на Съвета на директорите

Въз основа на решение на редовното годишно Общо събрание на акционерите, проведено на 29.07.2011 г. и с вписване 20110810152647 по електронното дело на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписване, като членове на Съвета на директорите са освободени досегашните членове Росица Милкова Лисичкова и Ивайло Кръстев Костов. Като нов член на Съвета на директорите е вписана Цветелина Чавдарова Христова.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


11.08.2011

Прекратяване на договор за правно обслужване в Полша

С настоящото ИКПД уведомява обществеността, че считано от 10 август 2011 г. Łuczyński i Wspólnicy Sp.k. няма да изпълнява функцията на правен консултант на ИКПД.

Причина за прекратяване на договора е изтичането на едногодишния срок, заложен в параграф 18.3 от Правилника на Алтeрнативната система за търговия NewConnect.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


04.08.2011

Решение на Софийски градски съд по дело, заведено срещу ИКПД АДСИЦ

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното: На 21 юли 2011 г. Софийски градски съд се произнесе с решение по заведеното срещу Дружеството дело от ИД “КАПМАН КАПИТАЛ” АД, облигационер по емисия корпоративни облигации с ISIN код: BG2100019079, издадени от „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ през 2007 г. Първоинстанционният съд е отхвърлил изцяло иска на ИД “КАПМАН КАПИТАЛ” АД за прогласяване на нищожност, съответно отмяна на решението на извънредното Общо събрание на облигационерите от емисията, проведено на 06.08.2010 г. По този начин съдът потвърди законосъобразността на решението на Общото събрание на облигационерите, по силата на което условията и сроковете за изплащане на задълженията по облигационния заем бяха предоговорени.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


09.06.2011

Извършено амортизационно и лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното: във връзка с амортизационно плащане в размер на EUR 125 000 и лихвено плащане на стойност EUR 101 344 по облигационна емисия, издадена от Дружеството с ISIN код BG2100019079, дължими към 14.05.2011 г. на облигационерите, придобили ценни книжа от емисията към дата 11.05.2011 г., Дружеството е извършило плащането на амортизацията и лихвата по главницата към „Централен депозитар” АД – институцията, посредством която се изплащат всички лихвени и амортизационни плащания по облигационния заем на Дружеството.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече



 Move left  0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132  Move right