Начало - Новини

14.11.2011

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: съгласно точка 4.8. от Документа за предлаганите ценни книжа от 03.12.2007 г. по емисия облигации с ISIN код BG2100019079, Дружеството има възможност да погаси свои настъпили задължения по тази емисия в срок до 30 дни от датата на съответния падеж без това да представлява забава на плащане по емисията.

Във връзка с настъпил падеж на лихвено плащане в размер на 98 774 евро и амортизационно плащане на главница в размер на 125 000 евро по описаната по-горе емисия облигации, Дружеството все още не е платило дължимите суми, като възнамерява да го направи в срока, определен съгласно условията на Документа за предлаганите ценни книжа.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


27.09.2011

Прекратяване на съдебно дело, заведено срещу ИКПД

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното:

През месец август 2010 г. срещу Дружеството беше образувано дело по искова молба, депозирана от страна на ИД “КАПМАН КАПИТАЛ” АД, облигационер по емисия корпоративни облигации с ISIN код: BG2100019079, издадени от „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ през 2007 г. С исковата молба, в условията на евентуалност, бяха предявени искове с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК и чл. 74 от ТЗ. Предмет на исковете беше прогласяване на нищожност, съответно отмяна на решението на извънредното Общо събрание на облигационерите от емисията, проведено на 06.08.2010 г., по силата на което условията и сроковете за изплащане на задълженията по облигационния заем бяха предоговорени.Съгласно изискванията на глава Тридесет и втора „Производство по търговски спорове” от ГПК по делото бяха разменени книжа между страните. С определение на СГС от 21.12.2010 г. беше насрочено първо открито заседание по делото на 19.07.2011 г.

След проведеното на 19.07.2011 г. открито заседание по делото, на 21.07.2011 г. първоинстанционният съд се произнесе с решение, съгласно което се отхвърли изцяло искът на ИД “КАПМАН КАПИТАЛ” АД за прогласяване на нищожност, съответно отмяна на решението на извънредното Общо събрание на облигационерите от емисията, проведено на 06.08.2010 г. Тъй като в срок не беше подадена въззивна жалба от страните пред по-горна инстанция, решението влезе в законна сила, считано от 27.08.2011 г.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


08.09.2011

Извършено амортизационно и лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното: във връзка с амортизационно плащане в размер на EUR 125 000 и лихвено плащане на стойност EUR 101 767 по облигационна емисия, издадена от Дружеството с ISIN код BG2100019079, дължими към 14.08.2011 г. на облигационерите, придобили ценни книжа от емисията към дата 10.08.2011 г., Дружеството е извършило плащането на амортизацията и лихвата по главницата към „Централен депозитар” АД – институцията, посредством която се изплащат всички лихвени и амортизационни плащания по облигационния заем на Дружеството.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


15.08.2011

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: съгласно точка 4.8. от Документа за предлаганите ценни книжа от 03/12/2007 г. по емисия облигации с ISIN код BG2100019079, Дружеството има възможност да погаси свои настъпили задължения по тази емисия в срок до 30 дни от датата на съответния падеж без това да представлява забава на плащане по емисията.

Във връзка с настъпил падеж на лихвено плащане в размер на 101 767 евро и амортизационно плащане на главница в размер на 125 000 евро по описаната по-горе емисия облигации, Дружеството все още не е платило дължимите суми, като възнамерява да го направи в срока, определен съгласно условията на Документа за предлаганите ценни книжа.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече Move left  0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132  Move right