Начало - Новини

28.12.2012

Промяна в договор от 30.12.2011 г. с „Веи Проджект“ АД

С настоящото, ИКПД уведомява регулаторните органи и обществеността за следното: на 28.12.2012 г. е подписано Споразумение с „Веи Проджект“ АД, с което страните са прихванали насрещните си задължения, произтичащи съответно от Нотариален акт от 29.12.2011 г. и от Договор от 30.12.2011 г.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


10.12.2012

Извършено амортизационно и лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното: във връзка с амортизационно плащане в размер на EUR 125 000 и лихвено плащане на стойност EUR 86 564 по облигационна емисия, издадена от Дружеството с ISIN код BG2100019079, дължими към 14.11.2012 г. на облигационерите, придобили ценни книжа от емисията към дата 09.11.2012 г., Дружеството е извършило плащането на амортизацията и лихвата по главницата към „Централен депозитар” АД – институцията, посредством която се изплащат всички лихвени и амортизационни плащания по облигационния заем на Дружеството.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


14.11.2012

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: съгласно точка 4.8. от Документа за предлаганите ценни книжа от 03.12.2007 г. по емисия облигации с ISIN код BG2100019079, Дружеството има възможност да погаси свои настъпили задължения по тази емисия в срок до 30 дни от датата на съответния падеж без това да представлява забава на плащане по емисията.

Във връзка с настъпил падеж на лихвено плащане в размер на 86 564 евро и амортизационно плащане на главница в размер на 125 000 евро по описаната по-горе емисия облигации, Дружеството все още не е платило дължимите суми, като възнамерява да го направи в срока, определен съгласно условията на Документа за предлаганите ценни книжа.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


04.10.2012

Разкриване на информация по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното:

На 04.10.2012 г. Дружеството е получило уведомление за разкриване на дялово участие от Investors TFI S.A., фирмен номер 0000227685, в качеството си на управляващо дружество на инвестиционен фонд Investor Central and Eastern Europe Fundusz Inwestycyjny Zamkniety, съгласно което инвестиционният фонд е продал 395 323 акции от капитала на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ на 24.09.2012 г., с което делът му в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас, които може да упражнява в Общото събрание на акционерите на Дружеството, възлиза на 0.0%.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече Move left  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031  Move right