Начало - Новини

01.01.2014

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

С настоящото ИКПД уведомява надзорните органи и обществеността за следното: на 17.12.2013 г. Дружеството е сключило договор за финансов лизинг на недвижими имоти с „България Лизинг” ЕАД с лизингов обект: инвестиционен проект „Гранд Боровец”, собственост на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ. Лизинговата цена по договора е 2 927 724.36 евро без ДДС, като срокът за погасяване на лизинговите вноски е 2 години или 24 месечни лизингови вноски, от които 6 (шест) месеца гратисен период при годишна лихва в размер на 9%. 
На 18.12.2013 г. ИКПД АДСИЦ е получило уведомление от „Банка ДСК” ЕАД за това, че всички вземания на банката към ИКПД АДСИЦ по Договор за кредит № 716/18.09.2008 г. и Договор за кредит № 717/18.09.2008 г. и всички анекси към тях към 17.12.2013 г. и към поръчителите „Марина Кейп Мениджмънт” ЕООД, „Марина Кейп Турс” ЕООД и Величко Стойчев Клингов, възникнали по силата на Договори за поръчителство, са прехвърлени с договор за цесия на „Гранд Боровец 2013” ЕООД.
Към 18.12.2013 г. ИКПД АДСИЦ е погасило част от задълженията си по Договор за кредит № 716/18.09.2008 г. и Договор за кредит № 717/18.09.2008 г., сключени с „Банка ДСК” ЕАД, а именно 5 350 000 лв., към новия кредитор „Гранд Боровец 2013” ЕООД.
Новият кредитор е преустановил всички изпълнителни действия спрямо ИКПД АДСИЦ във връзка с горепосочените Договори за кредит, като междувременно между двете дружества са започнали преговори за предоговаряне на условията относно начина на изпълнение на остатъчния размер на задължението на ИКПД АДСИЦ.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


09.09.2013

Съобщение относно лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното: във връзка с амортизационно плащане в размер на EUR 62 500 и лихвено плащане на стойност EUR 61 675 по облигационна емисия, издадена от Дружеството с ISIN код BG2100019079, дължими към 14.08.2013 г. на облигационерите, придобили ценни книжа от емисията към дата 09.08.2013 г., Дружеството е извършило плащането на амортизацията и лихвата по главницата към „Централен депозитар” АД – институцията, посредством която се изплащат всички лихвени и амортизационни плащания по облигационния заем на Дружеството.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


20.08.2013

Прехвърляне на имот във в.к. „Марина Кейп” на „ВЕИ Проджект” АД във връзка с Договор за даване вместо изпълнение от 16.08.2013 г., сключен с „ВЕИ Проджект” АД

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното: на 19.08.2013 г. Дружеството е прехвърлило по нотариален ред правото на собственост върху имот (апартамент във в.к. „Марина Кейп”) на „ВЕИ Проджект” АД във връзка с Договор за даване вместо изпълнение от 16.08.2013 г., сключен с „ВЕИ Проджект” АД.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


16.08.2013

Разкриване на информация по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното:На 15.08.2013 г. Дружеството е получило уведомление за разкриване на дялово участие от БГ Инвест Пропъртис ЕАД, ЕИК 201811805, съгласно което БГ Инвест Пропъртис ЕАД е прехвърлило 5 000 акции от капитала на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ на 15.08.2013 г., с което делът му в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас, които може да упражнява в Общото събрание на акционерите на Дружеството, възлиза на 4.98%.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече Move left  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031  Move right