Начало - Новини

01.01.2014

Вътрешна информация по чл. 4 от ЗПФИ

 

С настоящото ИКПД уведомява надзорните органи и обществеността за следното: на 15.10.2013 г. е настъпила промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството, а именно намаляване на състава на Съвета от трима на двама члена, поради смърт на третия член – Теменуга Иванова. Съветът на директорите на Дружеството ще предприеме необходимите действия за свикване и провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите за избор на нов член в предвидения от закона срок.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


01.01.2014

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: във връзка с настъпване на падеж на лихвено плащане в размер на 60 533 евро и амортизационно плащане на главница в размер на 62 500 евро на 14.11.2013 г. по емисия корпоративни облигации, издадена от ИКПД, с ISIN код BG2100019079, Дружеството все още не е платило дължимите суми, като възнамерява да го направи в срока, определен съгласно условията на Документа за предлаганите ценни книжа. Съгласно точка 4.8. от Документа за предлаганите ценни книжа от 03.12.2007 г. по емисията облигации, Дружеството има възможност да погаси свои настъпили задължения по тази емисия в срок до 30 дни от датата на съответния падеж без това да представлява забава на плащане по емисията.
Поради обстоятелството, че ИКПД не успя да извърши дължимото лихвено и главнично плащане в срок до 12.11.2013 г. и съглaсно Решенията на Общото събрание на облигационерите на Дружеството, проведено на 06.02.2013 г., лихвеният процент, който ще се прилага върху остатъка от облигационния заем за следващия тримесечен период, започващ на 15.11.2013 г., остава в размер на 7.25% на годишна база.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


01.01.2014

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното: във връзка с амортизационно плащане в размер на EUR 62 500 и лихвено плащане на стойност EUR 60 533 по облигационна емисия, издадена от Дружеството с ISIN код BG2100019079, дължими към 14.11.2013 г. на облигационерите, придобили ценни книжа от емисията към дата 11.11.2013 г., Дружеството е извършило плащането на амортизацията и лихвата по главницата към „Централен депозитар” АД – институцията, посредством която се изплащат всички лихвени и амортизационни плащания по облигационния заем на Дружеството.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


01.01.2014

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

С настоящото ИКПД уведомява надзорните органи и обществеността за следното: на 17.12.2013 г. Дружеството е сключило договор за финансов лизинг на недвижими имоти с „България Лизинг” ЕАД с лизингов обект: инвестиционен проект „Гранд Боровец”, собственост на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ. Лизинговата цена по договора е 2 927 724.36 евро без ДДС, като срокът за погасяване на лизинговите вноски е 2 години или 24 месечни лизингови вноски, от които 6 (шест) месеца гратисен период при годишна лихва в размер на 9%. 
На 18.12.2013 г. ИКПД АДСИЦ е получило уведомление от „Банка ДСК” ЕАД за това, че всички вземания на банката към ИКПД АДСИЦ по Договор за кредит № 716/18.09.2008 г. и Договор за кредит № 717/18.09.2008 г. и всички анекси към тях към 17.12.2013 г. и към поръчителите „Марина Кейп Мениджмънт” ЕООД, „Марина Кейп Турс” ЕООД и Величко Стойчев Клингов, възникнали по силата на Договори за поръчителство, са прехвърлени с договор за цесия на „Гранд Боровец 2013” ЕООД.
Към 18.12.2013 г. ИКПД АДСИЦ е погасило част от задълженията си по Договор за кредит № 716/18.09.2008 г. и Договор за кредит № 717/18.09.2008 г., сключени с „Банка ДСК” ЕАД, а именно 5 350 000 лв., към новия кредитор „Гранд Боровец 2013” ЕООД.
Новият кредитор е преустановил всички изпълнителни действия спрямо ИКПД АДСИЦ във връзка с горепосочените Договори за кредит, като междувременно между двете дружества са започнали преговори за предоговаряне на условията относно начина на изпълнение на остатъчния размер на задължението на ИКПД АДСИЦ.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече Move left  0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132  Move right