Начало - Новини

11.02.2014

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: във връзка с настъпване на падеж на лихвено плащане в размер на 59 390 евро и амортизационно плащане на главница в размер на 62 500 евро на 14.02.2014 г. по емисия корпоративни облигации, издадена от ИКПД, с ISIN код BG2100019079, Дружеството е наредило средствата за дължимото плащане по банковата сметка на Централен Депозитар АД, обслужваща плащанията по облигационния заем.
 Съглaсно Решенията на Общото събрание на облигационерите на Дружеството, проведено на 06.02.2013 г., лихвеният процент по облигационната емисия, издадена от Дружеството, намалява със стъпка на намаление 0.25% при условие, че дължимото плащане за предходния тримесечен период е наредено по банковата сметка на Централен Депозитар АД не по-късно от 2 работни дни преди съответния падеж. Поради обстоятелството, че ИКПД АДСИЦ спази това условие по отношение на дължимото плащане към 14.02.2014 г., лихвеният процент, който ще се прилага върху остатъка от облигационния заем за следващия тримесечен период, започващ на 15.02.2014 г., е в размер на 7.00% на годишна база. 

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


01.01.2014

Вътрешна информация по чл. 4 от ЗПФИ

 

С настоящото ИКПД уведомява надзорните органи и обществеността за следното: на 15.10.2013 г. е настъпила промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството, а именно намаляване на състава на Съвета от трима на двама члена, поради смърт на третия член – Теменуга Иванова. Съветът на директорите на Дружеството ще предприеме необходимите действия за свикване и провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите за избор на нов член в предвидения от закона срок.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


01.01.2014

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: във връзка с настъпване на падеж на лихвено плащане в размер на 60 533 евро и амортизационно плащане на главница в размер на 62 500 евро на 14.11.2013 г. по емисия корпоративни облигации, издадена от ИКПД, с ISIN код BG2100019079, Дружеството все още не е платило дължимите суми, като възнамерява да го направи в срока, определен съгласно условията на Документа за предлаганите ценни книжа. Съгласно точка 4.8. от Документа за предлаганите ценни книжа от 03.12.2007 г. по емисията облигации, Дружеството има възможност да погаси свои настъпили задължения по тази емисия в срок до 30 дни от датата на съответния падеж без това да представлява забава на плащане по емисията.
Поради обстоятелството, че ИКПД не успя да извърши дължимото лихвено и главнично плащане в срок до 12.11.2013 г. и съглaсно Решенията на Общото събрание на облигационерите на Дружеството, проведено на 06.02.2013 г., лихвеният процент, който ще се прилага върху остатъка от облигационния заем за следващия тримесечен период, започващ на 15.11.2013 г., остава в размер на 7.25% на годишна база.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


01.01.2014

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното: във връзка с амортизационно плащане в размер на EUR 62 500 и лихвено плащане на стойност EUR 60 533 по облигационна емисия, издадена от Дружеството с ISIN код BG2100019079, дължими към 14.11.2013 г. на облигационерите, придобили ценни книжа от емисията към дата 11.11.2013 г., Дружеството е извършило плащането на амортизацията и лихвата по главницата към „Централен депозитар” АД – институцията, посредством която се изплащат всички лихвени и амортизационни плащания по облигационния заем на Дружеството.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече Move left  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031  Move right