Начало - Новини

12.08.2014

Промяна в обстоятелствата на член на Борда на директорите

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: Юридическото лице, член на Съвета на Директорите на ИКПД, „АХЕЛОЙ 2012“ ЕООД се превръща от еднолично дружество с ограничена отговорност в дружество с ограничена отговорност и се преименува на „АХЕЛОЙ 2012“ ООД, след процедура по увеличение на капитала. Това обстоятелство е вписано по партидата „АХЕЛОЙ 2012“ ООД в Търговски Регистър към Агенция по вписванията на 11.08.2014 г. с номер 20140811094817

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


12.08.2014

Учредяване на нови дъщерни дружества

С настоящото, ИКПД уведомява регулаторните органи и обществеността за следното: На 11.08.2014 в Търговски Регистър на Агенция по Вписванията е вписано учредяването на дъщерно дружество „АХЕЛОЙ ИМО“ ЕАД, ЕИК 203175277, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Аксаков” № 7А, ет. 4. „АХЕЛОЙ ИМО“ ЕАД е учредено със собствен капитал в размер на 1 303 400 лв. чрез апортна вноска като едноличен собственик на капитала е „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ" АДСИЦ. Обстоятелството е вписано в Търговски Регистър с номер 20140811163211. На 11.08.2014 в Търговски Регистър на Агенция по Вписванията е вписано учредяването на дъщерно дружество „АХЕЛОЙ ИМО 2014“ ЕАД, ЕИК 203174990, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Аксаков” № 7А, ет. 4. „АХЕЛОЙ ИМО 2014“ ЕАД е учредено със собствен капитал в размер на 331 550 лв. чрез апортна вноска като едноличен собственик на капитала е „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ" АДСИЦ. Обстоятелството е вписано в Търговски Регистър с номер 20140811142335.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


04.07.2014

Разкриване на информация по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното: На 02.07.2014 г. Дружеството е получило уведомление за разкриване на дялово участие от Визио Медия ЕООД, ЕИК 201754980, съгласно което Визио Медия ЕООД е продало 265 000 акции от капитала на “Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ на 30.06.2014 г., с което делът му в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас, които може да упражнява в Общото събрание на акционерите на Дружеството, възлиза на 3.14%. На 02.07.2014 г. Дружеството е получило уведомление за разкриване на дялово участие от ДФ Инвест Актив, ЕИК 175347998, съгласно което ДФ Инвест Актив е придобил 32 124 акции от капитала на “Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ на 30.06.2014 г., с което делът му в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас, които може да упражнява в Общото събрание на акционерите на Дружеството, възлиза на 5.447%. На 02.07.2014 г. Дружеството е получило уведомление за разкриване на дялово участие от ДФ Инвест Класик, ЕИК 175347973, съгласно което ДФ Инвест Класик е придобил 5 965 акции от капитала на “Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ на 01.07.2014 г., с което делът му в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас, които може да упражнява в Общото събрание на акционерите на Дружеството, възлиза на 5.05%.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


03.06.2014

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: във връзка с амортизационно плащане в размер на EUR 62 500 и лихвено плащане на стойност EUR 54 406 по облигационна емисия, издадена от Дружеството с ISIN код BG2100019079, дължими към 14.05.2014 г. на облигационерите, придобили ценни книжа от емисията към дата 10.05.2014 г., Дружеството е извършило плащането на амортизацията и лихвата по главницата към „Централен депозитар” АД – институцията, посредством която се изплащат всички лихвени и амортизационни плащания по облигационния заем на Дружеството.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече Move left  0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132  Move right