Начало - Новини

13.05.2014

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: във връзка с настъпване на падеж на лихвено плащане в размер на 54 406 евро и амортизационно плащане на главница в размер на 62 500 евро на 14.05.2014 г. по емисия корпоративни облигации, издадена от ИКПД, с ISIN код BG2100019079, Дружеството все още не е платило дължимите суми, като възнамерява да го направи в срока, определен съгласно условията на Документа за предлаганите ценни книжа. Съгласно точка 4.8. от Документа за предлаганите ценни книжа от 03.12.2007 г. по емисията облигации, Дружеството има възможност да погаси свои настъпили задължения по тази емисия в срок до 30 дни от датата на съответния падеж без това да представлява забава на плащане по емисията.


Публикувано от: ICPD

  прочети повече


21.03.2014

Вписване на промяна в Борда на директорите

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: съгласно решение на Общо събрание на акционерите на Дружеството от 14.03.2014 г. е вписана промяна в Съвета на директорите на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията. За нов член на Съвета на директорите на Дружеството на мястото на досегашния член Теменуга Иванова Иванова е избран „АХЕЛОЙ 2012” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202371390, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул.„Аксаков” № 7А, ет. 4, представлявано от управителя Николай Стефанов Чергиланов. Новият член е избран с 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на това Общото събрание. Промяната в Съвета на директорите евписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 20.03.2014 г. по партидата на Дружеството с номер 20140320113319.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


11.02.2014

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: във връзка с настъпване на падеж на лихвено плащане в размер на 59 390 евро и амортизационно плащане на главница в размер на 62 500 евро на 14.02.2014 г. по емисия корпоративни облигации, издадена от ИКПД, с ISIN код BG2100019079, Дружеството е наредило средствата за дължимото плащане по банковата сметка на Централен Депозитар АД, обслужваща плащанията по облигационния заем.
 Съглaсно Решенията на Общото събрание на облигационерите на Дружеството, проведено на 06.02.2013 г., лихвеният процент по облигационната емисия, издадена от Дружеството, намалява със стъпка на намаление 0.25% при условие, че дължимото плащане за предходния тримесечен период е наредено по банковата сметка на Централен Депозитар АД не по-късно от 2 работни дни преди съответния падеж. Поради обстоятелството, че ИКПД АДСИЦ спази това условие по отношение на дължимото плащане към 14.02.2014 г., лихвеният процент, който ще се прилага върху остатъка от облигационния заем за следващия тримесечен период, започващ на 15.02.2014 г., е в размер на 7.00% на годишна база. 

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


01.01.2014

Вътрешна информация по чл. 4 от ЗПФИ

 

С настоящото ИКПД уведомява надзорните органи и обществеността за следното: на 15.10.2013 г. е настъпила промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството, а именно намаляване на състава на Съвета от трима на двама члена, поради смърт на третия член – Теменуга Иванова. Съветът на директорите на Дружеството ще предприеме необходимите действия за свикване и провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите за избор на нов член в предвидения от закона срок.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече Move left  010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930  Move right