Начало - Новини

03.06.2014

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: във връзка с амортизационно плащане в размер на EUR 62 500 и лихвено плащане на стойност EUR 54 406 по облигационна емисия, издадена от Дружеството с ISIN код BG2100019079, дължими към 14.05.2014 г. на облигационерите, придобили ценни книжа от емисията към дата 10.05.2014 г., Дружеството е извършило плащането на амортизацията и лихвата по главницата към „Централен депозитар” АД – институцията, посредством която се изплащат всички лихвени и амортизационни плащания по облигационния заем на Дружеството.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


16.05.2014

Учредяване на ново дъщерно дружество

С настоящото, ИКПД уведомява регулаторните органи и обществеността за следното: На заседание на Съвета на Директорите, проведено на 15.05.2014 г. беше взето решение за учредяване на еднолично акционерно дружество с едноличен собственик на капитала „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ" АДСИЦ, при следните условия: Фирма: "АХЕЛОЙ ИМО" ЕАД. Седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Аксаков” № 7А, ет. 4. Предметът на дейност на Дружеството:поддръжка и управление на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, консултантска и посредническа дейност както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена със закон. Капитал: 1 303 400 (един милион триста и три хиляди и четиристотин) лева, разпределен в 1 303 400 (един милион триста и три хиляди и четиристотин) броя акции всяка с номинална стойност от 1 (един) лев., който да бъде записан и изплатен чрез апортна вноска от „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ" АДСИЦ, която представлява правото на собственост върху следните недвижими имоти подробно описани в Заключение за оценка на непарична вноска на вещи лица, назначени от Агенция по вписванията с Акт за назначаване №20140417143012/22.04.2014 г.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


13.05.2014

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: във връзка с настъпване на падеж на лихвено плащане в размер на 54 406 евро и амортизационно плащане на главница в размер на 62 500 евро на 14.05.2014 г. по емисия корпоративни облигации, издадена от ИКПД, с ISIN код BG2100019079, Дружеството все още не е платило дължимите суми, като възнамерява да го направи в срока, определен съгласно условията на Документа за предлаганите ценни книжа. Съгласно точка 4.8. от Документа за предлаганите ценни книжа от 03.12.2007 г. по емисията облигации, Дружеството има възможност да погаси свои настъпили задължения по тази емисия в срок до 30 дни от датата на съответния падеж без това да представлява забава на плащане по емисията.


Публикувано от: ICPD

  прочети повече


21.03.2014

Вписване на промяна в Борда на директорите

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: съгласно решение на Общо събрание на акционерите на Дружеството от 14.03.2014 г. е вписана промяна в Съвета на директорите на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията. За нов член на Съвета на директорите на Дружеството на мястото на досегашния член Теменуга Иванова Иванова е избран „АХЕЛОЙ 2012” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202371390, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул.„Аксаков” № 7А, ет. 4, представлявано от управителя Николай Стефанов Чергиланов. Новият член е избран с 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на това Общото събрание. Промяната в Съвета на директорите евписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 20.03.2014 г. по партидата на Дружеството с номер 20140320113319.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече Move left  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031  Move right