Начало - Новини

12.11.2014

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: във връзка с настъпване на падеж на лихвено плащане в размер на 54 034 евро и амортизационно плащане на главница в размер на 62 500 евро на 14.11.2014 г. по емисия корпоративни облигации, издадена от ИКПД, с ISIN код BG2100019079, Дружеството все още не е платило дължимите суми, като възнамерява да го направи в срока, определен съгласно условията на Документа за предлаганите ценни книжа. Съгласно точка 4.8. от Документа за предлаганите ценни книжа от 03.12.2007 г. по емисията облигации, Дружеството има възможност да погаси свои настъпили задължения по тази емисия в срок до 30 дни от датата на съответния падеж без това да представлява забава на плащане по емисията.

Поради обстоятелството, че ИКПД не успя да извърши дължимото лихвено и главнично плащане в срок до 12.11.2014 г. и съглaсно Решенията на Общото събрание на облигационерите на Дружеството, проведено на 06.02.2013 г., лихвеният процент, който ще се прилага върху остатъка от облигационния заем за следващия тримесечен период, започващ на 15.11.2014 г., остава в размер на 7.00% на годишна база.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


08.09.2014

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: във връзка с амортизационно плащане в размер на EUR 62 500 и лихвено плащане на стойност EUR 55 137 по облигационна емисия, издадена от Дружеството с ISIN код BG2100019079, дължими към 14.08.2014 г. на облигационерите, придобили ценни книжа от емисията към дата 11.08.2014 г., Дружеството е извършило плащането на амортизацията и лихвата по главницата към „Централен депозитар” АД – институцията, посредством която се изплащат всички лихвени и амортизационни плащания по облигационния заем на Дружеството. 

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


19.08.2014

Продажба на дъщерни дружества

С настоящото, ИКПД уведомява регулаторните органи и обществеността за следното: На 18.08.2014 г. „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ" АДСИЦ, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „АХЕЛОЙ ИМО“ ЕАД, ЕИК 203175277, сключи договор за покупко- продажба на налични акции, с който продаде 1 303 400 броя налични акции, всяка от които с право на глас или 100% от капитала на “АХЕЛОЙ ИМО” ЕАД за обща стойност от 4 096 212.79 лева. На 18.08.2014 г. „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ" АДСИЦ, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „АХЕЛОЙ ИМО 2014“ ЕАД, ЕИК 203174990, сключи договор за покупко- продажба на налични акции, с който продаде 331 550 броя налични акции, всяка от които с право на глас или 100% от капитала на „АХЕЛОЙ ИМО 2014“ ЕАД за обща стойност от 335 000.00 лева.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


13.08.2014

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: във връзка с настъпване на падеж на лихвено плащане в размер на 55 137 евро и амортизационно плащане на главница в размер на 62 500 евро на 14.08.2014 г. по емисия корпоративни облигации, издадена от ИКПД, с ISIN код BG2100019079, Дружеството все още не е платило дължимите суми, като възнамерява да го направи в срока, определен съгласно условията на Документа за предлаганите ценни книжа. Съгласно точка 4.8. от Документа за предлаганите ценни книжа от 03.12.2007 г. по емисията облигации, Дружеството има възможност да погаси свои настъпили задължения по тази емисия в срок до 30 дни от датата на съответния падеж без това да представлява забава на плащане по емисията.

Поради обстоятелството, че ИКПД не успя да извърши дължимото лихвено и главнично плащане в срок до 12.08.2014 г. и съглaсно Решенията на Общото събрание на облигационерите на Дружеството, проведено на 06.02.2013 г., лихвеният процент, който ще се прилага върху остатъка от облигационния заем за следващия тримесечен период, започващ на 15.08.2014 г., остава в размер на 7.00% на годишна база.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече Move left  0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132  Move right