Начало - Новини

13.08.2014

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: във връзка с настъпване на падеж на лихвено плащане в размер на 55 137 евро и амортизационно плащане на главница в размер на 62 500 евро на 14.08.2014 г. по емисия корпоративни облигации, издадена от ИКПД, с ISIN код BG2100019079, Дружеството все още не е платило дължимите суми, като възнамерява да го направи в срока, определен съгласно условията на Документа за предлаганите ценни книжа. Съгласно точка 4.8. от Документа за предлаганите ценни книжа от 03.12.2007 г. по емисията облигации, Дружеството има възможност да погаси свои настъпили задължения по тази емисия в срок до 30 дни от датата на съответния падеж без това да представлява забава на плащане по емисията.

Поради обстоятелството, че ИКПД не успя да извърши дължимото лихвено и главнично плащане в срок до 12.08.2014 г. и съглaсно Решенията на Общото събрание на облигационерите на Дружеството, проведено на 06.02.2013 г., лихвеният процент, който ще се прилага върху остатъка от облигационния заем за следващия тримесечен период, започващ на 15.08.2014 г., остава в размер на 7.00% на годишна база.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


12.08.2014

Промяна в обстоятелствата на член на Борда на директорите

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: Юридическото лице, член на Съвета на Директорите на ИКПД, „АХЕЛОЙ 2012“ ЕООД се превръща от еднолично дружество с ограничена отговорност в дружество с ограничена отговорност и се преименува на „АХЕЛОЙ 2012“ ООД, след процедура по увеличение на капитала. Това обстоятелство е вписано по партидата „АХЕЛОЙ 2012“ ООД в Търговски Регистър към Агенция по вписванията на 11.08.2014 г. с номер 20140811094817

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


12.08.2014

Учредяване на нови дъщерни дружества

С настоящото, ИКПД уведомява регулаторните органи и обществеността за следното: На 11.08.2014 в Търговски Регистър на Агенция по Вписванията е вписано учредяването на дъщерно дружество „АХЕЛОЙ ИМО“ ЕАД, ЕИК 203175277, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Аксаков” № 7А, ет. 4. „АХЕЛОЙ ИМО“ ЕАД е учредено със собствен капитал в размер на 1 303 400 лв. чрез апортна вноска като едноличен собственик на капитала е „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ" АДСИЦ. Обстоятелството е вписано в Търговски Регистър с номер 20140811163211. На 11.08.2014 в Търговски Регистър на Агенция по Вписванията е вписано учредяването на дъщерно дружество „АХЕЛОЙ ИМО 2014“ ЕАД, ЕИК 203174990, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Аксаков” № 7А, ет. 4. „АХЕЛОЙ ИМО 2014“ ЕАД е учредено със собствен капитал в размер на 331 550 лв. чрез апортна вноска като едноличен собственик на капитала е „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ" АДСИЦ. Обстоятелството е вписано в Търговски Регистър с номер 20140811142335.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


04.07.2014

Разкриване на информация по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното: На 02.07.2014 г. Дружеството е получило уведомление за разкриване на дялово участие от Визио Медия ЕООД, ЕИК 201754980, съгласно което Визио Медия ЕООД е продало 265 000 акции от капитала на “Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ на 30.06.2014 г., с което делът му в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас, които може да упражнява в Общото събрание на акционерите на Дружеството, възлиза на 3.14%. На 02.07.2014 г. Дружеството е получило уведомление за разкриване на дялово участие от ДФ Инвест Актив, ЕИК 175347998, съгласно което ДФ Инвест Актив е придобил 32 124 акции от капитала на “Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ на 30.06.2014 г., с което делът му в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас, които може да упражнява в Общото събрание на акционерите на Дружеството, възлиза на 5.447%. На 02.07.2014 г. Дружеството е получило уведомление за разкриване на дялово участие от ДФ Инвест Класик, ЕИК 175347973, съгласно което ДФ Инвест Класик е придобил 5 965 акции от капитала на “Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ на 01.07.2014 г., с което делът му в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас, които може да упражнява в Общото събрание на акционерите на Дружеството, възлиза на 5.05%.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече Move left  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031  Move right