Начало - Новини

12.08.2014

Учредяване на нови дъщерни дружества

С настоящото, ИКПД уведомява регулаторните органи и обществеността за следното: На 11.08.2014 в Търговски Регистър на Агенция по Вписванията е вписано учредяването на дъщерно дружество „АХЕЛОЙ ИМО“ ЕАД, ЕИК 203175277, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Аксаков” № 7А, ет. 4. „АХЕЛОЙ ИМО“ ЕАД е учредено със собствен капитал в размер на 1 303 400 лв. чрез апортна вноска като едноличен собственик на капитала е „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ" АДСИЦ. Обстоятелството е вписано в Търговски Регистър с номер 20140811163211. На 11.08.2014 в Търговски Регистър на Агенция по Вписванията е вписано учредяването на дъщерно дружество „АХЕЛОЙ ИМО 2014“ ЕАД, ЕИК 203174990, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Аксаков” № 7А, ет. 4. „АХЕЛОЙ ИМО 2014“ ЕАД е учредено със собствен капитал в размер на 331 550 лв. чрез апортна вноска като едноличен собственик на капитала е „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ" АДСИЦ. Обстоятелството е вписано в Търговски Регистър с номер 20140811142335.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


04.07.2014

Разкриване на информация по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното: На 02.07.2014 г. Дружеството е получило уведомление за разкриване на дялово участие от Визио Медия ЕООД, ЕИК 201754980, съгласно което Визио Медия ЕООД е продало 265 000 акции от капитала на “Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ на 30.06.2014 г., с което делът му в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас, които може да упражнява в Общото събрание на акционерите на Дружеството, възлиза на 3.14%. На 02.07.2014 г. Дружеството е получило уведомление за разкриване на дялово участие от ДФ Инвест Актив, ЕИК 175347998, съгласно което ДФ Инвест Актив е придобил 32 124 акции от капитала на “Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ на 30.06.2014 г., с което делът му в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас, които може да упражнява в Общото събрание на акционерите на Дружеството, възлиза на 5.447%. На 02.07.2014 г. Дружеството е получило уведомление за разкриване на дялово участие от ДФ Инвест Класик, ЕИК 175347973, съгласно което ДФ Инвест Класик е придобил 5 965 акции от капитала на “Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ на 01.07.2014 г., с което делът му в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас, които може да упражнява в Общото събрание на акционерите на Дружеството, възлиза на 5.05%.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


03.06.2014

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: във връзка с амортизационно плащане в размер на EUR 62 500 и лихвено плащане на стойност EUR 54 406 по облигационна емисия, издадена от Дружеството с ISIN код BG2100019079, дължими към 14.05.2014 г. на облигационерите, придобили ценни книжа от емисията към дата 10.05.2014 г., Дружеството е извършило плащането на амортизацията и лихвата по главницата към „Централен депозитар” АД – институцията, посредством която се изплащат всички лихвени и амортизационни плащания по облигационния заем на Дружеството.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


16.05.2014

Учредяване на ново дъщерно дружество

С настоящото, ИКПД уведомява регулаторните органи и обществеността за следното: На заседание на Съвета на Директорите, проведено на 15.05.2014 г. беше взето решение за учредяване на еднолично акционерно дружество с едноличен собственик на капитала „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ" АДСИЦ, при следните условия: Фирма: "АХЕЛОЙ ИМО" ЕАД. Седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Аксаков” № 7А, ет. 4. Предметът на дейност на Дружеството:поддръжка и управление на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, консултантска и посредническа дейност както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена със закон. Капитал: 1 303 400 (един милион триста и три хиляди и четиристотин) лева, разпределен в 1 303 400 (един милион триста и три хиляди и четиристотин) броя акции всяка с номинална стойност от 1 (един) лев., който да бъде записан и изплатен чрез апортна вноска от „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ" АДСИЦ, която представлява правото на собственост върху следните недвижими имоти подробно описани в Заключение за оценка на непарична вноска на вещи лица, назначени от Агенция по вписванията с Акт за назначаване №20140417143012/22.04.2014 г.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече Move left  010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930  Move right