Начало - Новини

05.06.2015

Съобщение

Относно: Извършено амортизационно и лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството

Публикувано от:

  прочети повече


12.05.2015

Съобщение

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: във връзка с настъпване на падеж на лихвено плащане в размер на 42 976 евро и амортизационно плащане на главница в размер на 62 500 евро на 14.05.2015 г. по емисия корпоративни облигации, издадена от ИКПД, с ISIN код BG2100019079, Дружеството все още не е платило дължимите суми, като възнамерява да го направи в срока, определен съгласно условията на Документа за предлаганите ценни книжа. Съгласно точка 4.8. от Документа за предлаганите ценни книжа от 03.12.2007 г. по емисията облигации, Дружеството има възможност да погаси свои настъпили задължения по тази емисия в срок до 30 дни от датата на съответния падеж без това да представлява забава на плащане по емисията.

Поради обстоятелството, че ИКПД не успя да извърши дължимото лихвено и главнично плащане в срок до 12.05.2015 г. и съглaсно Решенията на Общото събрание на облигационерите на Дружеството, проведено на 11.02.2015 г., лихвеният процент, който ще се прилага върху остатъка от облигационния заем за следващия тримесечен период, започващ на 15.05.2015 г., остава в размер на 6.00% на годишна база.

Публикувано от:

  прочети повече


26.03.2015

Назначаване на регистриран одитор на Дружеството за 2014 г.

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното:

Във връзка с отправено искане до Търговския регистър към Агенция по вписванията от страна на Съвета на директорите на ИКПД за назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., а именно за назначаване на „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ООД, специализирано одиторско с рег № 152, представлявано от Офелия Стефанова Славкова, одитор с диплома № 0613 в ИДЕС, като отговорен одитор при извършвания одит да бъде Офелия Стефанова Славкова, на 26.03.2015 г. Търговският регистър на основание чл. 249, ал. 1 от ТЗ е назначил горепосоченото лице за одитор на ИКПД АДСИЦ. В двуседмичен срок от решението на Търговския регистър, следва да бъде представено писмено съгласие от страна на лицето, назначено за регистриран одитор.

Процедурата по назначаване на нов одитор на компанията беше предприета във връзка с писмо, получено от „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД – регистрирано одиторско предприятие, избрано от Общото събрание на акционерите в Дружеството да провери и завери годишния финансов отчет на „ИКПД” АДСИЦ за 2014 г. С изпратеното писмо, „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД изрази невъзможността си да се ангажира с извършването на независимия финансов одит на Дружеството за 2014 г. в законоустановените срокове.

Публикувано от:

  прочети повече


25.03.2015

Разкриване на информация по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното:

 

На 25.03.2015 г. Дружеството е получило уведомление за разкриване на дялово участие от ДФ Инвест Актив, ЕИК 175347998, съгласно което ДФ Инвест Актив е придобил 4 444 акции от капитала на “Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ на 25.03.2015 г., с което делът му в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас, които може да упражнява в Общото събрание на акционерите на Дружеството, възлиза на 10.063%.

Публикувано от:

  прочети повече Move left  0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132  Move right