Начало - Новини

29.01.2015

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

С настоящото, ИКПД уведомява регулаторните органи и обществеността за следното: с вписване 20150129120434 от 29.01.2015 г. в Търговския регистър по електронната партида на Дружеството е обявена покана за свикване на Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019079, издадена от ИКПД. На основание чл. 214 , ал. 1 от ТЗ Общото събрание на облигационерите е свикано от представителя на облигационерите Търговска банка „ИНВЕСТБАНК” АД и ще се проведе на 11.02.2015 г. в 14.00 часа на адрес: гр. София, ул. Шипка № 14, хотел Кристал Палас, конферентна зала „Шипка“. 
При липса на кворум на основание 214, ал. 5 във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 26.02.2015 г. на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на представените на общото събрание облигации.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


24.01.2015

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

На основание чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, „Търговска банка ИНВЕСТБАНК” АД, EИК 831663282, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България” № 85, представлявано от изпълнителните директори Пламен Милков и Любомир Каримански, в качеството на Представител на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019079, издадена от „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, свиква Общо събрание на облигационерите на емисията корпоративни облигации с ISIN код BG2100019079, издадена от „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 131397743, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Аксаков” 7а, ет. 4, представлявано от Изпълнителния директор Величко Стойчев Клингов. 
Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 11.02.2015 г. в 14.00 часа на адрес: гр. София, ул. Шипка № 14, хотел Кристал Палас, конферентна зала „Шипка“. Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 11.30 часа на 11.02.2015 г. на мястото на провеждане на общото събрание. 
При липса на кворум на основание 214, ал. 5 във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 26.02.2015 г. на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на представените на общото събрание облигации.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


10.12.2014

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: във връзка с амортизационно плащане в размер на EUR 62 500 и лихвено плащане на стойност EUR 54 034 по облигационна емисия, издадена от Дружеството с ISIN код BG2100019079, дължими към 14.11.2014 г. на облигационерите, придобили ценни книжа от емисията към дата 11.11.2014 г., Дружеството е извършило плащането на амортизацията и лихвата по главницата към „Централен депозитар” АД – институцията, посредством която се изплащат всички лихвени и амортизационни плащания по облигационния заем на Дружеството.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


12.11.2014

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството

С настоящето Дружеството уведомява обществеността за следното: във връзка с настъпване на падеж на лихвено плащане в размер на 54 034 евро и амортизационно плащане на главница в размер на 62 500 евро на 14.11.2014 г. по емисия корпоративни облигации, издадена от ИКПД, с ISIN код BG2100019079, Дружеството все още не е платило дължимите суми, като възнамерява да го направи в срока, определен съгласно условията на Документа за предлаганите ценни книжа. Съгласно точка 4.8. от Документа за предлаганите ценни книжа от 03.12.2007 г. по емисията облигации, Дружеството има възможност да погаси свои настъпили задължения по тази емисия в срок до 30 дни от датата на съответния падеж без това да представлява забава на плащане по емисията.

Поради обстоятелството, че ИКПД не успя да извърши дължимото лихвено и главнично плащане в срок до 12.11.2014 г. и съглaсно Решенията на Общото събрание на облигационерите на Дружеството, проведено на 06.02.2013 г., лихвеният процент, който ще се прилага върху остатъка от облигационния заем за следващия тримесечен период, започващ на 15.11.2014 г., остава в размер на 7.00% на годишна база.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече Move left  010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930  Move right