Начало - Новини

25.03.2015

Разкриване на информация по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното:

 

На 25.03.2015 г. Дружеството е получило уведомление за разкриване на дялово участие от ДФ Инвест Актив, ЕИК 175347998, съгласно което ДФ Инвест Актив е придобил 4 444 акции от капитала на “Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ на 25.03.2015 г., с което делът му в капитала на Дружеството, респективно в правата на глас, които може да упражнява в Общото събрание на акционерите на Дружеството, възлиза на 10.063%.

Публикувано от:

  прочети повече


25.03.2015

Относно: Промяна на регистрирания одитор на Дружеството

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното:

На 25.03.2015 г. беше проведено заседание на Съвета на директорите на Дружеството, което взе решение за отправяне на искане до Търговския регистър към Агенцията по вписванията за назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., а именно за назначаване на „ОДИТ АДВАЙЗЕРС” ООД, специализирано одиторско с рег № 152, представлявано от Офелия Стефанова Славкова, одитор с диплома № 0613 в ИДЕС, като отговорен одитор при извършвания одит да бъде Офелия Стефанова Славкова. Гореописаното решение е взето във връзка с писмо, получено от „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД – регистрирано одиторско предприятие, избрано от Общото събрание на акционерите в Дружеството да провери и завери годишния финансов отчет на „ИКПД” АДСИЦ за 2014 г. Съгласно полученото писмо, „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД изразява невъзможността си да се ангажира с извършването на независимия финансов одит на Дружеството за 2014 г. в законоустановените срокове.

 

На 25.03.2015 г. гореописаното искане до Търговския регистър е подадено по електронното дело на Дружеството

Публикувано от:

  прочети повече


29.01.2015

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

С настоящото, ИКПД уведомява регулаторните органи и обществеността за следното: с вписване 20150129120434 от 29.01.2015 г. в Търговския регистър по електронната партида на Дружеството е обявена покана за свикване на Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019079, издадена от ИКПД. На основание чл. 214 , ал. 1 от ТЗ Общото събрание на облигационерите е свикано от представителя на облигационерите Търговска банка „ИНВЕСТБАНК” АД и ще се проведе на 11.02.2015 г. в 14.00 часа на адрес: гр. София, ул. Шипка № 14, хотел Кристал Палас, конферентна зала „Шипка“. 
При липса на кворум на основание 214, ал. 5 във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 26.02.2015 г. на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на представените на общото събрание облигации.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече


24.01.2015

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

На основание чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, „Търговска банка ИНВЕСТБАНК” АД, EИК 831663282, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България” № 85, представлявано от изпълнителните директори Пламен Милков и Любомир Каримански, в качеството на Представител на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019079, издадена от „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, свиква Общо събрание на облигационерите на емисията корпоративни облигации с ISIN код BG2100019079, издадена от „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 131397743, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Аксаков” 7а, ет. 4, представлявано от Изпълнителния директор Величко Стойчев Клингов. 
Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 11.02.2015 г. в 14.00 часа на адрес: гр. София, ул. Шипка № 14, хотел Кристал Палас, конферентна зала „Шипка“. Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 11.30 часа на 11.02.2015 г. на мястото на провеждане на общото събрание. 
При липса на кворум на основание 214, ал. 5 във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 26.02.2015 г. на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на представените на общото събрание облигации.

Публикувано от: ICPD

  прочети повече Move left  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031  Move right