Начало - Новини

05.07.2017

Title: Уведомление по чл. 99, ал. 3 от Закон за задълженията и договорите
С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното: на 04.07.2017 г., „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, с ЕИК 131397743, беше уведомено за сключване на договор за прехвърляне на вземания, между “Банка Пиреос България” АД, с ЕИК 831633691, като цедент, и „Марина Кейп Пропъртис” ООД, с ЕИК 204372411, като цесионер. По силата на този договор “Банка Пиреос България” АД е прехвърлило в полза на „Марина Кейп Пропъртис” ООД всичките си вземания към „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, които произтичат от Договор за инвестиционен кредит № 1236/2007 от 19.10.2007 г., Договор за инвестиционен кредит № 736/2008 от 07.07.2008 г. и Договор за инвестиционен кредит № 327/2009 от 14.12.2009 г., ведно с всички привилегии, обезпечения и другите им принадлежности.

Публикувано от: ???????