Начало - За инвеститорите


От Дата:
До дата:
 
Цена:
Графика:
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Акциите на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ се търгуват свободно на „Пазар на дружества със специална инвестиционна цел” на пода на „Българска фондова Борса – София АД”, както и на пода на алтернативната система за търговия за нови компании „NewConnect” на Варшавската Фондова Борса.

 

Капиталът на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт е разпределен в 6 011 476 акции с номинална стойност 1 лв. всяка.

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ има сключен договор със „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД, като разкрива и оповестява на обществеността регулирана информация по смисъла на ЗППЦК чрез интернет портала X3 News, достъпна на адрес: http://www.x3news.com/.

 

Разгледайте финансовите резултати на ИПД тук

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Институции

Алтернативната система за търговия „NewConnect” www.newconnect.pl
Национален депозитар за ценни книжа на Р.Полша www.kdpw.pl
Българска фондова борса АД – София www.bse-sofia.bg
Комисия за Финансов надзор www.fsc.bg
Централен Депозитар АД www.cdad.bg
Българска народна банка www.bnb.bg
Министерство на финансите www.minfin.bg
Национална агенция по приходите www.nap.bg
Национален статистически институт www.nsi.bg

 

Медии

www.investor.bg
www.profit.bg
www.infostock.bg
www.dnevnik.bg
www.capital.bg
www.darikfinance.bg