Начало - За ICPD - Договор с Интеркапитал Пропърти Дивелопмент АДСИЦ от 30,12,2011 г.

Договор с Интеркапитал Пропърти Дивелопмент АДСИЦ от 30,12,2011 г.
  Новини

08.08.2018

Съобщение


Публикувано от :

05.10.2017

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството


Публикувано от :

18.09.2017

Разкриване на информация по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа


Публикувано от :

С настоящото, ИКПД уведомява регулаторните органи и обществеността за следното: на 01.02.2016 г. Дружеството е подписало Анекс към Договор с „ВЕИ Проджект” АД от 30.12.2011 г., съгласно който страните се споразумяват срокът, в който ИКПД следва да заплати на „ВЕИ Проджект” АД остатъка от продажната цена на недвижимите имоти, предмет на Договора, който към 01.02.2016 г. е в размер на 841 989,39 евро с вкл. ДДС, да бъде удължен до 30.09.2021 г., като условията на разсроченото плащане се променят както следва:
• Лихва: 6.5% годишно за удължения срок на договора, която започва да се прилага, считано от 01.02.2016 г.
• Краен срок: 30.09.2021 г.
• Плащане на лихва: всеки месец до последното число на съответния месец до изтичане на срока на разсроченото плащане;
• Плащане на остатъка от продажната цена: на 9 равни месечни вноски с падеж от 30 януари 2021 г. до 30 септември 2021 г.;