Начало - За ICPD - История

История
  Новини

10.08.2017

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството


Публикувано от : ???????

05.07.2017

Уведомление по чл. 99, ал. 3 от Закон за задълженията и договорите


Публикувано от : ???????

12.06.2017

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството


Публикувано от : ???????

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт (InterCapital Property Develooment - ICPD) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел – АДСИЦ (REIT), за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Компанията функционира като своеобразна колективна инвестиционна схема за инвестиране в недвижими имоти. “Секюритизацията на недвижими имоти” означава, че Дружеството закупува недвижими имоти с паричните средства, които е набрало от инвеститори, чрез издаване на ценни книжа (акции, облигации). Дружеството е вписано в регистъра на Софийски градски съд в началото на 2005 г. През месец Ноември същата година Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за Първично публично предлагане на ценни книжа на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ. В средата на 2006 г. бе направено и второ публично увеличение на капитала. Средствата от двете увеличения се използваха за финансиране на проектите „Марина Кейп” и „Гранд Боровец”.