Начало - За ICPD - Извършено амортизационно и лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството

Извършено амортизационно и лихвено плащане по облигационна емисия на Дружеството
  Новини

10.08.2017

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството


Публикувано от : ???????

05.07.2017

Уведомление по чл. 99, ал. 3 от Закон за задълженията и договорите


Публикувано от : ???????

12.06.2017

Лихвено и амортизационно плащане по облигационна емисия на Дружеството


Публикувано от : ???????

С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното: във връзка с амортизационно плащане в размер на EUR 125 000 и лихвено плащане на стойност EUR 36 233 по облигационна емисия, издадена от Дружеството с ISIN код BG2100019079, дължими към 14.02.2017 г. на облигационерите, придобили ценни книжа от емисията към дата 09.02.2017 г., Дружеството е извършило плащането на амортизацията и лихвата по главницата към „Централен депозитар” АД – институцията, посредством която се изплащат всички лихвени и амортизационни плащания по облигационния заем на Дружеството.